Privacyverklaring PP Flowers

Dit is de privacyverklaring van PP Flowers. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36014076 (Purmer Plantenhal B.V.). Ons kantoor is gevestigd aan Legmeerdijk 313, 1431 GB Aalsmeer op locatie 086/76 (bloemenveiling Aalsmeer). PP Flowers valt hiermee onder het Nederlands recht. Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018.


Bij PP Flowers worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), deze regelt wat er wel en niet mag met gegevens van derden. PP Flowers hanteert verschillende werkwijzen om de privacy van uw data te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen. PP Flowers wordt volgens de Wet aangemerkt als ‘bewerker’, omdat onze dienstverlening bestaat uit het opslaan en bewaren van de klantendata. Tevens beheert PP Flowers de systemen en applicaties waarmee de data beschikbaar gesteld wordt.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende diensten:

• Website (https://www.ppflowers.nl)

· Nieuwsbrief

· Gebruik van cookies (https://www.ppflowers.nl)

· Facturatieprogramma waarin de N.A.W. gegevens van onze klanten staan (Freshportal)

· Webshop (https://ppflowers.freshportal.nl)


Via deze privacyverklaring vermelden wij voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Daarbij beperken wij de verzameling van persoonsgegevens tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden. Natuurlijk vragen wij u van tevoren om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. PP Flowers neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren het recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


PP Flowers respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wees ervan bewust dat PP Flowers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites die via een link op onze website of overige diensten bereikbaar zijn. Wij raden u aan, bij het via onze website benaderen van websites van derden, telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.


Op onze website verwerken wij de volgende (persoons)gegevens:

1. Doel: het invullen van een contactformulier;

Registratie: (bedrijfs)naam, adresgegevens, contactgegevens (telefoonnummer en emailadres), en overige gegevens die u uit eigen beweging invult in het bericht.

2. Doel: het versturen van nieuwsbrieven, waarop u zich kunt afmelden wanneer u deze niet meer wenst te ontvangen;


Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. PP Flowers verwerkt zelf geen informatie vanuit Cookies.


Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken actief. De meldplicht datalekken in de AVG eist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De “Richtsnoeren meldplicht datalekken” van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover nadere informatie. Wij zullen u als verantwoordelijke tijdig, juist en volledig informeren over relevante incidenten, zodat u als verantwoordelijke aan de wettelijke vereisten kunt voldoen. PP Flowers zal geen meldingen aan het de Autoriteit Persoonsgegevens doen, zonder dat de verantwoordelijke daarvoor een verzoek indient.


Betrouwbaarheid en beveiliging van gegevens

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom hebben wij verschillende controlemaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik en andere vormen van onrechtmatige gebruik. Dagelijkse (cloud)back-up van deze gegevens val onder andere onder deze maatregelen.


Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.


Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Tenzij dat noodzakelijk is om de gevraagde diensten te leveren, of wanneer wij daar wettelijk toe worden verplicht.


Minderjarigen

Ben je 16 jaar of jonger, dan mag je uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website en overige diensten.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van je gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kun u ons een verzoek toesturen om deze persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via het medium van uw voorkeur. Indien uw gegevens niet (meer) kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u te identificeren. Bijvoorbeeld door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Van belang is dat u niet moet vergeten om op de kopie het BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan moet u een kopie van het betreffende cookie meesturen. Deze is terug te vinden in de instellingen van de browser.


Autoriteit Persoonsgegevens

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Komt u er toch niet met ons uit? Dan hebt u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacy toezichthouder in Nederland.


Contactgegevens

Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens en/of deze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op.

PP Flowers

Directie